یه وقتاییم نفس به قدری تنگ می شه که انگار میخواد برای همیشه از لذت راحت نفس کشیدن و رسیدن هوای کافی به ریه محرومم کنه...