از طرفی می خواستم یک گزارش هر روزه از پروژه شادیم و 100 روز خوشحالیم  بنویسم و از طرف دیگه نمی خواستم هر روزه در این مورد پست بذارم. این شد که این صفحه به وجود اومد. 

از امروز، 23 خرداد یادداشت های مربوط به پروژه شادیم و 100 روز خوشحالی رو اینجا می نویسم