بارون میاد جر جر، پشت خونه هاجر

 
چند روزه که آسمون مشهد بد جور هوای باریدن گرفته. نزدیک سه ساعته مدام می باره و منِ شب زنده دار رو عاشق تر کرده. 
یک ساعتی هست که میخوام استوانه شیشه ای سه لیتری که مخزن آب گلدونامه رو بذارم تو حیاط تا پر از آب بارون شه اما ترسم از این بود که صدای چرخش کلید و باز کردن در، مامان و بابا رو از خواب بیدار کنه و باعث ترسیدنشون شه. بعد از تموم شدن تایپ پست قبلی دیگه به خودم غلبه کرده و با کمترین صدای ممکن عملیات گذاشتن مخزن رو زیر آسمون انجام دادم. امیدوارم پر یا حتی لبریز شه
یکم صدای بارون ذخیره کنیم برای روزای خشکمون 
صدای بارون